Andreas Vetr

The Top Ten Leadership Principles

10 wichtige Führungsprinzipien:

Das Leben einer Führungskraft zeigt, im Laufe der Zeit, ohne Zweifel zu hinterlassen, dass sie wirklich die ultimative Führungskraft der Organisation ist, wenn sie länger als 3 Jahre der Organisation vorsteht. Selbst ohne geschriebene Regeln oder in Trainings gelehrtes weitergegeben zu haben, wird die Organisation die Führungskraft widerspiegeln und sie wird auch nach ihrem Abgang weiterhin wirken.

Gehen wir wichtige Prinzipien für Führungskräfte durch:

 1. Führung ist anderen helfen ihre Aufgaben umzusetzen.
 2. Lasse deinen Lebensgrund die Prioritäten deines Lebens festlegen.
 3. Lebe (vor), bevor du andere führst.
 4. Einfluss kommt durch Beziehung nicht durch Position.
 5. Führungskräfte müssen sich selbst erneuern.
 6. Große Führungskräfte rufen zu großen Verpflichtungen auf.
 7. Sicherheit zeigen, wenn Probleme oder Schwierigkeiten auftauchen.
 8. Glaubwürdigkeit kommt durch das Abdecken von Bedürfnissen und das Lösen von Problemen.
 9. Führungskräfte müssen sich ihre Führungskräfte selbst aussuchen und entwickeln.
 10. Es gibt keinen Erfolg ohne Nachfolge.

ENGLISH:

10 important leadership principles:

The life of a leader shows, over time, without a doubt, that they truly are the ultimate leader of the organization when they have been leading the organization for more than 3 years. Even without written rules or teachings passed on in training, the organization will reflect the leader, and their influence will continue even after their departure.

Let’s go through important principles for leaders:

 1. Leadership is about helping others helping them to accomplish their tasks.
 2. Let your life purpose determine the priorities of your life.
 3. Live (before) leading others.
 4. Influence comes through relationships, not through position.
 5. Leaders must constantly renew themselves.
 6. Great leaders call for great commitments.
 7. Show stability when problems or difficulties arise.
 8. Credibility comes from addressing needs and solving problems.
 9. Leaders must choose and develop their own leaders.
 10. There is no success without succession.

TÜRKCE:

10 önemli liderlik prensibi:

Bir liderin hayatı, zamanla, kuşkusuz olarak, eğer örgütte 3 yıldan daha uzun süre liderlik ediyorsa gerçekten organizasyonun nihai lideri olduğunu gösterir. Yazılı kurallara veya eğitimlerde öğretilene ihtiyaç duymadan, örgüt lideri yansıtacak ve ayrılışından sonra bile etkisini sürdürecektir.

Liderler için önemli prensipleri gözden geçirelim:

 1. Liderlik, diğerlerinin görevlerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktır.
 2. Hayat amacınızın, hayatınızın önceliklerini belirlemesine izin verin.
 3. Diğerlerini yönetmeden önce yaşayın (öncelikli olun).
 4. Etki, konum değil ilişkiler yoluyla gelir.
 5. Liderler kendilerini sürekli yenilemelidir.
 6. Büyük liderler büyük taahhütler istemektedir.
 7. Sorunlar veya zorluklar ortaya çıktığında stabil olun.
 8. Güvenilirlik, ihtiyaçları karşılamak ve sorunları çözmekle elde edilir.
 9. Liderler liderlerini kendileri seçmeli ve geliştirmelidir.
 10. Devralım olmadan başarı olmaz.